Projekt

Salen

Översikt

År 2015 ansökte Alvesta kommun med Mörrumsåns vattenråd som partner om LOVA-bidrag med syftet att klargöra förhållandena kring Norra Salen vad gäller nuvarande övergödnings- och belastningssituation, som underlag för projektets fortsatta inriktning.

Salen

År 2015 ansökte Alvesta kommun med Mörrumsåns vattenråd som partner om LOVA-bidrag med syftet att klargöra förhållandena kring Norra Salen vad gäller nuvarande övergödnings- och belastningssituation, som underlag för projektets fortsatta inriktning. Vattenvårdsproblemen i Norra Salen är framför allt kopplade till övergödning med förhöjda fosforhalter, hög primärproduktion i form av växtplankton, grumligt vatten och förhöjd fosforbelastning på nedströms liggande vattenområden (Södra Salen och Åsnen) men också igenväxning av grunda vikar, stora vattennivåvariationer och resuspension av sediment.

Norra Salen karakteriseras som en mycket grund sjö med ett medeldjup på endast ca 1,2 meter och periodvis mycket låga vattennivåer, vilket påverkar sjöns vattenkvalitet och funktion som rekreationsområde. För att uppnå ”god ekologisk status” i Norra Salen behöver bl.a. fosforhalterna minska med i storleksordningen 30 % jämfört med nuvarande situation. Beräkningar visar att den externa belastningen av fosfor har störst betydelse för fosforhalterna i Norra Salen. Skaddeån och Lekarydsån står för den allra största delen av den samlade fosforbelastningen, varför fosforhalterna i dessa vattendrag till stor del styr fosforhalterna i sjön. Den största antropogena delen av den externa belastningen kommer från jordbruksverksamheter och enskilda avlopp. Därefter utsläpp via kommunala reningsverk och dagvatten.

Inom projektet har kartläggning och planering av inledande vattenvårdsåtgärder utförts i ett mindre område i nedre delen av Skaddeån. 12 olika förslag till vattenvårdsåtgärder, i form av våtmarker, har tagits fram. Åtgärdsförslagen har förutsättningar att återskapa en del av den flödesutjämnande och vattenhushållande funktion som fanns i området historiskt och därmed ge en mycket god reningseffekt avseende fosfor.

Översikt

Salen

År 2015 ansökte Alvesta kommun med Mörrumsåns vattenråd som partner om LOVA-bidrag med syftet att klargöra förhållandena kring Norra Salen vad gäller nuvarande övergödnings- och belastningssituation, som underlag för projektets fortsatta inriktning.

Salen

Dokument

Fil Storlek Typ Ändrades senast Ladda ner
Undersökning av Salen 14.07 MB PDF 2024-02-09 Ladda ner