Mörrumsåns avrinningsområde är idag klassad till måttlig ekologisk status och dålig kemisk status enligt vattendirektivet. Mörrumsån har sen tidigt i historien påverkats av människan med bland annat försämrad konnektivitet, förändrad morfologi, övergödning och utsläpp av miljögifter som följd. Ån har rensats för att underlätta flottning av timmer, rätats att skapa mer skogs- och jordbruksmark och dämts för att ge kraft till kvarnar, sågverk och elproduktion. 

Många av förändringarna vi människor gjort på ån är idag inte längre nödvändiga, och vi behöver restaurera och återställa för att återskapa åns naturliga processer och återskapa livsmiljöer och biotoper. Mörrumsåns vattenråd arbetar idag för att restaurera, återställa och förbättra statusen på vattendraget. 2023 anställdes en åtgärdssamordnare i ett treårigt projekt med mål att steppa upp vattenrådets åtgärdsarbete. Projektet gjordes möjligt genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) och förmedlades av länsstyrelserna i Kronoberg, Jönköping och Blekinge, samt att vattenrådets medlemskommuner höjde sina medlemsavgifter.  

 

Är du intresserad av att veta mer om vattenrådets pågående åtgärdsarbete kan du läsa mer här. Har du frågor om ett pågående projekt eller intresserad av att utföra en åtgärd är du varmt välkommen att kontakta oss. Du kan läsa mer om olika typer av åtgärder nedan.