Historiskt flottades timmer till flottans varv i Blekinge på Mörrumsån. För att timret enkelt skulle kunna flyta nedströms så rensades vattendraget på sten och block, vattendraget rätades för att undvika att timmer fastnade men också för att skapa mer skogs- och jordbruksmark. När ett vattendrag rätas och rensas på sten och block ändras morfologin, det innebär att de naturliga processer som ska finnas minskar eller försvinner. De vattenlevande organismernas livsmiljöer försvinner, flödesenergin ökar i vattnet och vattnet tappar kontakten med sina svämplan. Vid restaurering av flottledsrensade vattendrag så återförs block och sten till åfåran, detta material finns ofta lätt att tillgå då det är upplagt längs vattendragets kanter, så kallade rensvallar.

Sten och block som återförs till åfåran skapar struktur och motstånd vilket minskar energin i vattnet, gör att vattenhastigheten bromsas, återskapar bestämmande sektioner och ökar åns kontakt med dess svämplan. Stenar och block skapar även strömmar och varierande vattenhastighet vilket sorterar bottensubstratet och skapar livsmiljöer för olika arter.
Några arter som drabbats av rensningen i Mörrumsån är lax, öring och flodpärlmussla.

Är du intresserad av att veta mer om vattendragsrestaurering eller är intresserad av att restaurera på din mark, kontakta oss, vi kan hjälpa till med bland annat bidragssök och rådgivning.

Videos

Nedan har vi länkat några korta filmer om vattendragsrestaurering från Grip on Life IP