NÅGRA ORD OM OSS

Om Mörrumsåns Vattenråd

Vattenråd är samverkansorgan för vattenfrågor. Här kan de som bor och verkar inom ett avrinningsområde frivilligt mötas och gemensamt diskutera problem och idéer med syfte att förbättra vattenkvaliteten. För att nå framgångsrik vattenförvaltning är det viktigt att många olika aktörer är delaktiga i arbetet. Därför spelar vattenråden en viktig roll i vattenvårdsarbetet. Mörrumsåns vattenråd består av ett nätverk av intressenter – så som kommuner, företag, organisationer, ideella föreningar, fastighetsägare samt allmänhet. Gemensamt strävar vi efter att nå en helhetssyn på områdets vattenresurser och tillstånd. Vattenrådet har en rådgivande och samordnande funktion och är inte en myndighet.

Föreningen har till uppgift att verka för en uthållig förvaltning av vattenresursen inom Mörrumsåns avrinningsområde och att främja medlemmarnas intressen genom:

• att medverka till en ökad kunskap kring avrinningsområdets olika vattenförekomster
• att utföra årlig vattenprovtagning i avrinningsområdet (samordnad recipientundersökning)
• att samverka med olika organisationer kring exempelvis miljöövervakning, vattenkvalitetsfrågor och översvämningsproblematik
• att genomföra informationsinsatser och ta initiativ till möten med lokala grupper
• att ta initiativ till lokala arbetsgrupper
• att ha en rådgivande funktion
• att vara remissinstans till Vattenmyndigheten och/eller andra myndigheter.

Medlemsavgift: 500:-/år för företag och organisationer
och 100:-/år för privatpersoner.

I maj 2014 slogs Mörrumsåns Vattenvårdsförbund samman med Mörrumsåns Vattenråd. Sedan dess ansvarar vattenrådet för vattenprovtagning som genomförs i recipientkontrollprogrammet.

Bli medlem

Vattenrådet består av medlemmar med intressen i Mörrumsån med omnejd.
Bli medlem genom att fylla i formuläret du hittar via knappen till höger.