Varje månad utförs recipient kontroll i avrinningsområdet, på uppdrag av Mörrumsåns vattenråd. Resultatet redovisas i en årlig rapport som går att hittas under Undersökningar. Den kemiska statusen i avrinningsområdet uppnår ej god . Främst på grund av höga halter av kvicksilverföreningar och bromerade difenyletrar. 

PFAS
De senaste åren har stort fokus varit på miljögiftet PFAS. PFAS är en grupp på över 4 700 kemikalier som är vatten- och smutsavstötande och används eller har använts i bland annat kläder, stekpannor och brandskum. Med anledning av användandet i brandskum har mångas ögon riktats mot flygplatser och dess närmiljö. Växjö Småland Airport har historiskt haft övning med brandskum inom sin fastighet och har idag områden som är förorenade med PFAS. Flygplatsen har ett kontrollprogram där man provtar PFAS i dag-/ytvatten och grundvatten från fastigheten. 2020 provtog Mörrumsåns vattenråd fisk i viken vid flygplatsens dagvattenutsläpp (Tunafjärden) i Helgasjön för att undersöka hur de har påverkats av PFAS och i vilka eventuella mängder. Resultatet jämfördes även med tidigare utredningar gjorda i övriga Växjösjöar. I samband med provtagningen av PFAS provtogs även kvicksilver i matfisk. Under 2021 provtog vattenrådet fisk från andra delar av Helgasjön samt Åsnen. Samtidigt provtog Växjö kommun fisk från samtliga Växjössjöar (Växjösjön, Trummen, Norra Bergundasjön och Södra Bergundasjön). Kommunen provtog även ytvatten från Södra Bergundasjön då detta vatten använda av markägare för bevattning samt så provtog Växjösjöns FVOF även PFAS i kräftor. Resultatet av vattenrådets fisken i Helgasjön och Åsnen visar på att uppmätta halter PFOS inte överstiger MKN för PFOS avseende halter i biota, 9,1 ng/g våtvikt.

Beräkning av intag av PFAS-ämnen i enlighet med EFSAs nya TVI (tolerabelt veckointag) ger att givet denna högsta påträffade halten PFOS i abborre från Helgasjön så kan man äta ca. en portion abborre var tredje vecka, för att inte överskrida TVI. Från Åsnen kan man äta mer än en portion abborre per vecka utan att överskrida TVI . För ett barn på 20 kg och portionsstorlek på 100 g så blir det ca 1 gång var sjätte vecka, för att inte överskrida TVI, avseende fisk från Helgasjön.

Metaller

Metaller och metallföreningar finns naturligt i naturen men är skadligt för djur och växter i för höga koncentrationer. Historiskt har metallerföroreningar släppts ut från industrier och förbränningsmotorer, men utsläppen har minskat de senaste åren. Metaller sedimenterar och finns i bottensedimentet, muddring och båttrafik riskerar att röra upp metallerna som åter kan skada djur och växtlivet. Kontroll av metallhalter genomförs kontinuerligt genom vattenrådets samordnade recipient kontroll (SRK). Vid 2022 års SRK var samtliga årsmedelvärden låga till mycket låga. Idag finns oro för att metaller ska läcka ut i avrinningsområdet från den nedlagda glasbruket i Lindshammar.