För att Sverige ska nå upp till kraven i EU:s vattendirektiv beslutade regeringen 2020 att vattenkraften ska omprövas med moderna miljövillkor. En nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraft (kallad NAP) togs fram. NAP är en vägning mellan elproduktion och miljönytta med målet att skapa största möjliga miljönytta tillsammans med en tillgång till vattenkraftsel. Genom att en anläggning ingår i NAP har sökande rätt till ersättning via Vattenkraftens Miljöfond.

Inom Mörrumsåns avrinningsområde är 33 anläggningar anmälda till NAP. På grund av avrinningsområdets storlek har det blivit indelat i tre omprövningsgrupper:

A. 86_1: Från havet till Åsnen,

B. 86_2: Mellan Åsnen och Helgasjön, och

C. 86_3: Uppström Helgasjön.

Primärt var planen att de första två prövningsgrupperna skulle lämna in ansökan om prövning senast 1 februari 2024, och den tredje gruppen senast 1 september 2024. Tidplanen har ändrats vid ett par tillfällen, nu senast genom SFS 2024:285 (25 maj 2024). Nu gäller att senast den 1 februari 2026 ska ansökan om moderna miljövillkor vara inkommen till Mark-och Miljödomstolen.

Länsstyrelsen i Kronoberg har tagit fram beskrivningar över om anläggningar i prövningsgrupperna.


Översiktskarta på NAP-anläggningar. 

Bilder från Länsstyrelsens nulägesbeskrivningar av prövogrupperna inom mörrumsån. För länk se längst ner på denna sida.


Anläggningar inom första
prövningsgruppen (86_1)

Anläggningar inom andra
prövningsgruppen (86_2)

Anläggningar inom tredje
prövningsgruppen (86_3)

Granö

Stråken

Västerkvarn Höreda

Fridafors Övre

Granefors

Lindshammars kraftverk

Fridafors Nedre

Torpsbruks kraftstation

Landsbro Boestad kvarn

Ebbamåla

Östanåkra kvarn

Laneskärv

Hemsjö övre

Hultakvarn

Åkvarn kraftstation

Hemsjö Nedre

Änganäs (nedre)

Böksholm övre

Möllegården

Kårestad Skväve kvarn

Lidekvarn kraftverk

Gransholms kraftstation

Lidboholms vattenkraftsstation

Ohs kraftstation

Solängens kraftverk Bökholm nedre

Tegnaby Södrekvarn/ Tegnaholm Söderkvarn

Barsbro

Huseby

Stocke kraftverk

Ingelstad, Näckrosdammen

Kullekvarn

Tornegård