Mörrumsån är det största vattendrag som mynnar utmed Blekingekusten, med en längd på 186 km och ett avrinningsområde på drygt 3360 km2. Källflödena hittas i det norra småländska höglandet i Jönköpings län, ån rinner söderut genom de småländska sjö- och slättlandskapet i Kronobergslän innan den smalnar av i en sprickdal i Blekinge län. Ån mynnar ut i ett slättlandskap i Pukaviksbukten.

Mörrumsån är internationellt känd för sitt laxfiske och fiske efter lax i ån beskrevs redan år 1231 i Valdemar II:s jordebok. Historiskt och kulturellt har ån haft stor betydelse för närliggande bygder, både direkt och indirekt. Vattnet har använts för bland annat industrier, jordbruk och kraftproduktion.

Ån är mycket artrik är en av Sveriges artrikaste vad gäller bottenfauna och mer än hälften av Sveriges sötvattensfiskar finns i ån. Avrinningsområdet har flera värdefulla miljöer och biotoper, och har flera Natura 2000-områden, är utpekat Ramsar-område och har flera naturreservat och en nationalpark.


Om avrinningsområdet från SMHI Vattenwebb


Allmänt

Area [km²]: 3366,11
Regleringsvolym [Mm³]: 187,00
Regleringsgrad [%]:

21,2

Antal dammanläggningar enligt dammregistret: 90

 

Flödesstatistik (1991-2020) vid mynningen

  Total
vattenföring
[m³/s]
Total
stationskorrigerad
vattenföring
[m³/s]
Total
naturlig
vattenföring
[m³/s]
HQ50 115 132 113
HQ25 105 119 104
HQ10 91,7 102 92,6
HQ5 81,3 87,9 83,4
HQ2 65,5 67,1 69,6
MHQ 68,5 71,0 72,1
MQ 29,0 28,0 29,0
MLQ 8,48 7,95 4,48


Markanvändning

Sjö och vattendrag 12,54%
Skog 55,39%
Övrig öppen mark 8,21%
Fjäll 0,00%
Hygge 2,72%
Myrmark 8,55%
Jordbruksmark 10,39%
Urbant inkl. dagvatten 2,19%

 

 

Belastning

  Kväve [kg/år] Fosfor [kg/år]
Enskilda avlopp 7884 917
Större avloppsreningsverk 206111 856
Mindre avloppsreningsverk 4835 21
Industri 0 0
Fiskodling 0 0
Utanför Sverige 0 0