Skolprojekt Tre sjöar

2017 sökte Mörrumsåns vattenråd bidrag via Vattenmyndigheten i Södra Östersjön för att tillsammans med tre skolor utföra ett vattenrelaterat projekt. Tre skolor fick provta vattnet i tre sjöar samt ta fram information om dessa.
Deltagande skolor i projektet var:

– Ringsbergsskolan – Växjösjön
– Braås skola – Örken
– Hovshagaskolan – Helgasjön

Projektet lyfte våra sjöars styrkor såväl som utmaningar, tex. övergödning men också rekreationsmöjligheter och arbetstillfällen. Det ger en insyn i komplexiteten kring vattendrag och sjöar. Projektet syftade även till att intressera ungdomar för natur- och vattenfrågor, och för hur vi hanterar vårt livsviktiga vatten. Gensvaret vi fick från ungdomarna tyder på att vi bidragit till deras intresse åt rätt håll. 

Kommentar till klorofyllgraferna

Under april månad provtogs klorofyll a i de tre sjöarna (resultat i µg/l). Trots att prover togs i utloppen innan islossning lyckades vi inte få med tillståndet i sjöarna fullt ut innan våralgblomningen satte igång. Algblomning är naturligt och sker snabbt på våren när ljuset kommer tillbaka och näringsämnen ackumulerats under vintern. Provtagningen i sjöarna gav en bra bild av omfattningen av våralgblomningen. Som väntat var våralgblomningen större i Växjösjön än i de andra sjöarna eftersom sjön är påverkad av dagvattentillförsel och har mycket fosfor i sedimenten.
2018 års provtagning kommer att upprepas under de närmast kommande åren för att se om våralgblomningen i Växjösjön närmar sig mer naturliga jämförbara sjöar i regionen. Eftersom våralgblomning är något naturligt, och inte orsakar uppenbara problem, har inga mätningar av fenomenet gjorts tidigare i Växjösjön eller de andra undersökta sjöarna. Det är ändå av intresse att mäta hur fytoplankton-produktionen i sjön påverkas under hela året, nu när Växjösjön återgår till ett mer naturligt tillstånd med mindre algblomningar.

Skolprojekt Tre sjöar

Örken växtlighet
2019-04-05 10:09
Örken ekosystem
2019-04-05 10:08
Örken djurliv
2019-04-05 10:08
Växjösjön
2019-04-05 10:08
Helgasjön
2019-04-05 10:07