Furen Dansjön

Provfiske och ekolodning 2019

Mörrumsåns vattenråd har beslutat att stödja FVO Dansjön-Furen för att ekoloda och provfiska i sjöarna. Tecknen på obalans i sjöarna har noterats under flera år och sommaren 2019 uppmärksammades algblomning i Furen. Vattenprovet, som togs i Furen, var mycket tjockt och innehöll en monokultur av cyanobakterien Anabaena lemmermannii var. minor.

För att bedöma fiskbeståndens sammansättning i sjöarna har en utomstående konsult provfiskat samt bedömt om det finns stora mängder braxen/vitfisk i sjöarna. Resultaten tillsammans med tidigare utförd vattenprovtagning och reduktionsfiske ska ge underlag till en bedömning av vilka åtgärder som behövs för att minska obalansen i sjöarna.

21-22 september påbörjades arbetet med att tio nät lades ut med GPS för att i framtiden kunna lägga ut nät på exakt samma ställe. Nätet fick ligga i under natten och vittjades på morgonen. I näten fanns en hel del fisk – gädda, gös, abborre, braxen och mört. Samtliga fiskar som fångats i näten dokumenterades med art, antal, storlek och vikt.

17-18 november genomfördes ekolodning och nätprovfiske med stormaskiga nät i sjöarna. 660 meter nät sattes ut i varje sjö. Maskstorlek som användes var 200 meter nät med maskstorlek 110 mm mellan knutar, 200 meter nät med 100 mm mellan knutar, 200 meter nät med 90 mm mellan knutar och 60 meter nät med 60 mm mellan knutar. Näten stod ute ca 12 timmar. Ingen fisk fångades i 110, 100, 90 mm nät vilket tyder på ett småväxt bestånd av braxen i båda sjöarna. Ett tiotal braxnar fångades i 60 mm nät i Furen. 3 fiskar fångades i Dansjön varav 2 björknor, 1 braxen. Siktdjupet var 1,35 m i Dansjön och 1,62 m i Furen vid tillfället. Vid ekolodning kunde man se att fisken var samlad i de djupaste delarna i båda sjöarna.

Sammanfattningsvis visade provfisket att Dansjön verkade vara lättare att få i balans än Furen. Behovet av reduktionsfiske var större i Furen medan Dansjön hade mer behov av fiskvårdsåtgärder.
I båda sjöarna dominerade vitfisken, såväl i antal som i vikt. Dock eftersom nätmaskorna inte fångar större fisk, över ca 2 kg, som är vanliga vikter bland rovfisk (samt braxen) bör viktandelen rovfisk vara högre.

Dansjön – gott om vitfisk. Stora braxen och mörten var av mindre storlek. Gösen som fångades var lång och smal. Man fångade inte några 1-årsyngel av gös i Dansjön. Rekommendation att sätta ut risvasar i sjöarna. Detta för att 1-årsyngel av gös ska få gömställen och lekplatser. Det fångades även björkna i Dansjön vilket inte gjordes i Furen.

Furen – gott om vitfisk. Medelstor braxen och det fångades även flera stora mörtar. Gösen som fångades i Furen var fin. I Furen är balansen mellan vitfisk och rovfisk mer rubbad och en lämplig åtgärd i Furen är att utföra reduktionsfiske samt fiskevårdsåtgärder.

Läs mer på Furen Dansjön FVOFs hemsida: http://dansjonfurenfiske.se/2020/03/10/provfiske-i-dansjon-och-furen/

Resultatet kan ses i power point nedan.

Reduktionsfiske 2017

2017 sökte Mörrumsåns vattenråd tillsammans med Furen Dansjön FVOF och Alvesta kommun LOVA-bidrag från Länsstyrelsen i Kronoberg för att utföra en förstudie för att undersöka hur mycket vitfisk som är möjligt att i full skala reduktionsfiska i sjöarna Dansjön och Furen. Tidigare reduktionsfisken i bl.a. Växjösjöarna har påvisat att reduktion av mängden vitfisk bidrar till att minska mängden fosfor och kväve i sjöarna, öka siktdjupet, främja en etablering av undervegetation och förbättrar möjligheterna att uppnå god ekologisk och kemisk status. Dessutom gynnas en mer naturlig sammansättning av fiskebestånden vilket kan bidra till att återhämtningen av vitfisk hämmas. Genom sex dagars notfiske (tre i respektive sjö) utförde man förstudien. Dessutom kompletterades testfisket med månadsprovtagning av vissa vattenkemiska parametrar i sjön, samt kontroll av siktdjup.
För att verifiera resultatet gjordes dessutom en second opinion på första rapporten.

Furen och Dansjön

Second opinion rapport reduktionsfiske
2019-04-05 10:03
Resultat provfiske
2020-04-14 13:40
Förstudie till reduktionsfiske i furen och dansjon
2019-04-05 10:03
Ekolodning 2019
2019-12-19 11:37
Björkna och braxen
2019-12-19 11:38