Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna om och ifrån Mörrumsåns vattenråd

Nyheter

En efterlängtad stämma

24 augusti 2021 fick vi äntligen ses fysiskt för en försenad stämma. Under mina fem år som sekreterare har vi aldrig varit så många deltagare på en stämma, så många att vi tillochmed fick byta lokal för att få plats!

Vi fick utöver stämman, en genomgång av Mörrumsåns status och läge av Håkan från SGS samt ett intressant besök på Gransholms bruk, kraftstation och Gransholms gård. Tack Per och Patrik för er rundvisning!

Mörrumsåns vattenråd har för år 2021-2022 en ny verksamhetsplan. Vi har trots pandemin genomfört och deltagit i många projekt och nu ser vi fram emot att få sjösätta (!) vår nya verksamhetsplan!

Ha en bra sensommar och njut av vårt vatten!

Trevlig sommar

Vilken vår det har varit! Hopp om en normal vår slogs tillbaka av en ny våg av pandemin. Men med vaccination och nedgång i smittspridningen så ser vi nu ljuset i tunneln! Vilket innebär att vi kommer ha en riktig, fysisk stämma efter sommaren.
24 augusti ses vi kl 9.00 på Villa Gransholm! Anmälan sker till ida.lidholt@vaxjo.se

Ett projekt har också avslutats. Elever i förskoleklass på Hästarydsskolan i Karlshamn har under ett års tid haft temaarbetet för att eleverna ska upptäcka de olika skiftningar som sker under de olika årstiderna runt och i Mörrumsån. Syftet har varit att väcka och ta tillvara elevernas nyfikenhet till det vattendrag som finns i närmiljön. Läs mer om projektet och kolla på deras fina film under fliken ”Projekt” -> ”Skolprojekt vattenfilm”

Flyttad stämma

Våren 2021 har varit lika uppochner som i stort sett hela 2020 var. Men i Mörrumsåns vattenråd jobbar vi på trots allt och håller distans genom digitala styrelsemöten. Vi börjar dock sakna varandra och det fysiska mötet med att kunna se varandra i ögonen i verkligheten och har därför bestämt oss för att skjuta på stämman från det sedvanliga maj till augusti. Vi hoppas genom detta att kunna ha ett fysiskt möte och studiebesök. Slutgiltigt beslut tas dock längre fram hur genomförandet ska ske. Hur som helst så är datumen satt, vare sig det blir fysiskt eller digitalt, till 24 augusti.

Vi hoppas då på stor uppslutning och att vi kan komma ur pandemin med rekordfart och många projekt för vårt vattens skull!

God jul och gott nytt år!

Det behöver ju inte ens nämnas att året har varit synnerligen annorlunda och snäppet tråkigare utan att kunna ses fysiskt. Stämman var i år digital via mail och styrelsemötena har varit färre och med stor del av ledamöterna uppkopplade via Teams. Även nästa år kommer att inledas på samma sätt. Men trots detta har mycket skett i hos vattenrådet i år.

Vi har välkomnat flera nya ledamöter till styrelsen och färdigställt upphandlingen av den samordnade recipientkontrollen. Även fortsättningsvis kommer vårt vatten att provtas av Synlab.
Tingsryds kommun jobbar aktivt med att begränsa spridningen av sjögull och detta arbete är vattenrådet med och finansierar. Läs mer om projektet här. 
Tillsammans med Småland Airport så har vi provtagit PFAS i fisk i Helgasjön. Här pågår fortfarande analys av resultatet.
Utöver egna projekt så uppmuntrar vi medlemmar att komma med egna projektidéer som vi kan stötta. En fiskvårdsområdesförening som är aktiv i att ta hand om sitt vatten är Dansjön Furen. Där har vi beviljat stöd för att bygga risvasar för att utöka skyddsmöjligheterna för rovfiskarnas ettårsyngel. Tillsammans har vi även sökt LOVA-medel, som har blivit beviljat, för att köpa in fiskvårdsredskap för att själva kunna genomföra reduktionsfiske.
Även tre skolor (från förskola till högstadiet) har beviljats bidrag för att öka intresset och kunskapen hos eleverna om vatten. En god vattenförvaltning börjar med kunskap och intresse och det väcker man i tidig ålder!

Jättekul att intresset för vattenfrågan är så stor och med så olika angreppssätt! Vi uppmuntrar fler egna idéer och tar gärna emot ansökningar om bidrag från vattenrådet för att stötta er i ert lokala vattenarbete!

Nu önskar vi alla en god jul och ett gott nytt år och hoppas på många fler vattenprojekt under 2021!

En annorlunda höst

Man började hoppas under sommaren att livet skulle återgå till något mer normala förhållanden men även hösten har präglats av corona. Därför blir det först på måndag 2 november som vi har vårt första styrelsemöte. Det kommer att vara ett hybridmöte mellan en fysisk träff och deltagande via Teams för de som vill. På eftermiddagen kommer vi att besöka Boskvarasjön, alla medlemmar är inbjudna att delta.

Under sommaren och hösten har vi arbetat med provtagning av PFAS i fisk från Helgasjön. Resultaten kommer att presenteras här på hemsidan inom kort.

Nu ska jag tvätta händerna igen 🙂

Omställd stämma

Det har varit en annorlunda vår för oss alla. Med anledning av corona-pandemin har årets stämma fått ställas om till att vara mailledes.
Ett studiebesök vid Boskvarnasjön var planerat i samband med stämman. Vi hoppas kunna hålla detta studiebesök efter sommaren istället.

Styrelsen beklagar att det inte blir någon fysik träff i samband med stämman i år. Det är alltid trevligt att ses och höra mer om allas verksamheter. Som sagt kommer vi försöka ordna en eller två medlemsaktiviteter i höst om läget ser annorlunda ut då. Glöm också inte att ni gärna får komma med inspel till projekt som vattenrådet kan stötta, stort som smått. Läs gärna mer under fliken Projekt för att se vilka projekt vi stöttade under 2019. Detta kanske kan inspirera er till nya projektförslag 🙂

LOVA-projekt mot sjögull

Tingsryds kommun har beviljats LOVA-bidrag för fortsatt bekämpning av den invasiva arten sjögull. Mörrumsåns vattenråd medfinansierar projektet för att förhindra spridningen av växten och för att öka kunskapen om problematiken.

Sjögull (Nymphoides peltata) är en främmande flytbladsväxt, som invaderat våra vatten. Växten kommer från Centraleuropa och Asien. Den introducerades avsiktligt som prydnadsväxt i svenska dammar under slutet av 1800-talet.

Negativ påverkan
Sjögull konkurrerar ut naturligt förekommande växter och djurlivet påverkas negativt. Vattenkemin förändras genom att sjögull ger en ökad mängd organiskt material och tar upp näring från bottensedimenten som sedan frigörs i vattnet. Täta mattor av sjögull kan förhindra bad, fiske och båttrafik. Växtdelar som slits av när båtar och kanoter passerar flyter iväg och kan ge upphov till nya förekomster nedströms. Sjögull har stor anpassningsförmåga vilket innebär att stora delar av en sjö helt kan växa igen.

Vi måste alla hjälpas åt!
En allmän uppmaning är att vara försiktig och undvika områden med sjögull vid vistelse på sjön eller i dess strandzoner. 

  • Kör inte båt eller paddla kanot genom eller i nära anslutning till kolonier med sjögull.  Lösryckta växtdelar kan flyta iväg och bilda nya kolonier nedströms.
  • Fiska inte i eller nära sjögullsbestånd. Simma inte i bestånden det kan vara farligt eftersom växtligheten är mycket tät. 
  • Växten får inte spridas till andra sjöar eller vattendrag. Flytta inte växten och var försiktig när du flyttar båtar, kanoter, fiskeredskap med mera från ett vatten med sjögull till andra vattenområden. Rengör noga så att inga växtdelar från sjögull flyttas med.
  • Om du har sjögull i din damm får den inte flyttas till andra vattenområden. Hör av dig till Länsstyrelsen i Kronoberg om du vill ha råd och hjälp med att bekämpa växten. 
  • Håll utkik och rapportera nya förekomster till Länsstyrelsen.
Sjögull på sjö
Sjögull på sjö
Sjögull blomma
Sjögull – blomma
Bekämpning Sjögull
Bekämpning Sjögull

Nya projekt under hösten :)

Året börjar lida mot sitt slut men vi i Mörrumsåns vattenråd jobbar på för fullt med våra projekt. I höst har vi stöttat skolungdom vid Pär Lagerkvistskolan för att producera en tidning på engelska. Vår ordförande Nils Posse har intervjuats av en elev där han har berättat om vattenrådet, vårt arbete och betydelse för vattnet. Snart komemr ni att kunna läsa intervjun här på vår hemsida.

Parallellt arbetar vi även med att provta fisk i Helgasjön och analysera den med avseende på PFAS. PFAS är ett ämne som är i hetluften efter upptäckten på i princip alla våra flygplatser runt om i Sverige. PFAS har funnits i brandsläckningsskum och det vi ser idag är till stor del gamla synder. Vi vill veta hur vår fisk kan tänkas ackumulera PFAS. Fortsättning följer kring detta arbetet.

Har du idéer om vilka projekt Mörrumsåns vattenråd skulle kunna driva eller vara projektpartner så kontakta Ida eller Nils (se fliken kontakt).

Nytt projekt – provfiske i Furen och Dansjön

Mörrumsåns vattenråd har beslutat att stödja FVO Dansjön-Furen för att ekoloda och provfiska i sjöarna. Tecknen på obalans i sjöarna har noterats under flera år och sommaren 2019 uppmärksammades algblomning i Furen. Vattenprovet, som togs i Furen, var mycket tjockt och innehöll en monokultur av cyanobakterien Anabaena lemmermannii var. minor.

För att bedöma fiskbeståndens sammansättning i sjöarna kommer en utomstående konsult provfiska samt bedöma om det finns stora mängder braxen/vitfisk i sjöarna. Resultaten tillsammans med tidigare utförd vattenprovtagning och reduktionsfiske ska ge underlag till en bedömning av vilka åtgärder som behövs för att minska obalansen i sjöarna.

I helgen påbörjades arbetet med att tio nät lades ut med GPS för att i framtiden kunna lägga ut nät på exakt samma ställe. Nätet fick ligga i under natten och vittjades på morgonen. I näten fanns en hel del fisk – gädda, gös, abborre, braxen och mört. Samtliga fiskar som fångats i näten dokumenterades med art, antal, storlek och vikt.

På bilden ovan syns Billy och Bengt-Erik från FVOF när de plockar fisk från näten.

Fortsättning följer och vi ser med spänning fram emot resultaten!