Reduktionsfiske

2017 sökte Mörrumsåns vattenråd tillsammans med Furen Dansjön FVOF och Alvesta kommun LOVA-bidrag från Länsstyrelsen i Kronoberg för att utföra en förstudie för att undersöka hur mycket vitfisk som är möjligt att i full skala reduktionsfiska i sjöarna Dansjön och Furen. Tidigare reduktionsfisken i bl.a. Växjösjöarna har påvisat att reduktion av mängden vitfisk bidrar till att minska mängden fosfor och kväve i sjöarna, öka siktdjupet, främja en etablering av undervegetation och förbättrar möjligheterna att uppnå god ekologisk och kemisk status. Dessutom gynnas en mer naturlig sammansättning av fiskebestånden vilket kan bidra till att återhämtningen av vitfisk hämmas. Genom sex dagars notfiske (tre i respektive sjö) utförde man förstudien. Dessutom kompletterades testfisket med månadsprovtagning av vissa vattenkemiska parametrar i sjön, samt kontroll av siktdjup.
För att verifiera resultatet gjordes dessutom en second opinion på första rapporten.

Furen och Dansjön

Second opinion rapport reduktionsfiske
2019-04-05 9:03
Förstudie till reduktionsfiske i furen och dansjon
2019-04-05 9:03